Добро утро, България!

Archive for октомври, 2012

Неприемливи разпоредби от типов договор на Уникредит Булбанк АД за предоставяне кредит /овърдрафт/ на юридически лица

 

          Неприемливи разпоредби от типов договор на Уникредит Булбанк АД за предоставяне кредит /овърдрафт/ на юридически лица :

     В типовия договор на Уникредит Булбанк АД за предоставяне кредити на юридически лица присъстват редица неравноправни клаузи, оспорими както от юридическа гледна точка, така и от гл.т. на икономическата им обоснованост и краен ефект.

   Основната цел на подобен род неприемливи за кредитополучателите разпоредби е да прехвърлят всички рискове /в това число лихвени, валутни, икономически, нормативни, политически/ върху длъжника и да коригират пропуски и грешки на банковия мениджмънт /по оценка и/или хеджиране на риска, по оценка на платежоспособността на длъжника и по преценка стойността на предоставеното обезпечение/.

І. Аргументи за отпадане на т.13.6.1, т.13.6, 13.7 и т.15.1.1.2 от типовите договори на Уникредит Булбанк АД:

       Неприемливи за кредитополучателите са всички разпоредби от типовия договор на Уникредит Булбанк АД, които предоставят на банката едностранното право да подменя постигнатото между страните съгласие относно предмета на договора, в това число дължимите лихви, такси и комисиони,  метода за изчисление на лихвата, размера на кредита, срока за издължаване и т.н.  В договорите за кредит подобни разпоредби фигурират под  т.13.6.1, т.13.6, 13.7 и т.15.1.1.2 .

– тези клаузи противоречат на чл. 20а, предложение второ от ЗЗД : „Договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона.”;

– кредитът е с предвидена опция за предоговаряне за нов период, след анализ на финансовото състояние на кредитополучателя и положително решение на компетентния орган на Банката;

– т.1.3.6.1 и свързаните с нея т.13.7 и 13., противоречат на договореното между страните, в това число на погасителния план по т.8. В случай, че не е налице одобрение на банката за продължаване срока на действие на договора с още 1 година, то кредитът следва да бъде издължен примерно на 6 равни месечни вноски.

– съгл. т.8 от проектодоговора в случай, че кредитът не се предоговори за нов период, съгласно установеното и в срока по т.7.1., усвоеният по Кредита дълг се прехвърля по специално открита за целта заемна сметка и се издължава примерно на 6 (шест) равни месечни вноски на 20-то число на месеца.

– Аргументи за отпадане на т.15.1.1.2 : непълен, неясен и подвеждащ текст. Никъде в проектодоговора не са изброени по един ясен, пълен, точен и изчерпателен начин кои са обективните фактори, които участват при изчисляване на понятието базов лихвен процент и / или премия на банката, и какво е тяхното тегло, т.е. налице е неяснота относно точната формула за изчисление на премията, а оттам – и на методиката за изчисление на лихвата по кредита.

         Съгласно нормативните изисквания на чл.58, ал.2 от Закона за кредитните институции в договора за кредит следва да бъдат дефинирани изрично и изчерпателно всички разходи по кредита /в това число методиката за изчисляване на приложимата премия по кредита /, поради което намирам за неприемливи всички текстове от типовия проекто-договор за кредит, които предоставят на Уникредит Булбанк АД едностранно правото да променя методиката за изчисляване на лихвата, да повишава лихвата на база решение на Управителния си съвет, да определя едностранно стойностите на премията, както и всички други клаузи в този смисъл.

ІІ.  Аргументи за отпадане на  т.14.3. – при неизпълнени условията по договора за кредит кредитополучателят веднъж е санкциониран с наказателна лихва  съгласно т.5.2. – Формира се като сбор от приложимия към датата на просрочие размер на Годишния лихвен процент за редовен дълг по точка 5.1 и  НАДБАВКА  за просрочие от 5% (пет цяло на сто). Прилагането на неустойка по т.14.3. в размер на 1 (един) процентен пункт годишно се явява втора дублираща санкция от страна на банката за едно и също нарушение.

ІІІ.ІІІ. Аргументи за отпадане на т.20.1.1 – Това е правен абсурд – кредитополучателят не може да бъде санкциониран за поведението на други физически или юридически лица, нито третите задължени лица могат да бъдат санкционирани за поведението на кредитополучателя. В тази връзка неприемливо е при просрочие по договора за кредит на кредитополучателя Х, да бъде обявен за предсрочно изискуем и овърдрафта на кредитополучателя У, който едновременно се явява  трето задължено лице – солидарен длъжник по първия  договор за кредит с фирма Х.  При просрочие на Договора от страна на кредитополучателя Х  банката ще пристъпи към реализиране отговорността на поръчителя У за изплащане на чуждия дълг  в качеството му на солидарен длъжник по същия договор. Тази отговорност на третото задължено лице У  в никакъв случай не го поставя изначално в позицията на нередовен платец /некоректен длъжник по собствения му договор, за да бъде санкциониран, в това число чрез обявяване на предсрочна изискуемост и по собствения му договор за кредит. Разпоредбата на т.20.1.1. като последица би могла да доведе до значителни финансови затруднения на поръчителя У, който да бъде едновременно натоварен с два предсрочно изискуеми кредита единствено поради евентуално влошено финансово състояние на кредитополучателя Х. Като последица – кредитополучателят У ще бъде натоварен с допълнителни наказателни лихви и с един огромен по размер предсрочно изискуем дълг, независимо че е изряден платец и по двата договора за кредит /собствения овърдрафт и чуждия договор за кредит, по който е поръчител/

     СЪВЕТ : Уважаеми бъдещи кредитополучателю, типовите договори и общите условия на  Уникредит Булбанк АД крият редица рискове, спорни юридически и неизгодни икономически постановки. С оглед на това моят съвет е : винаги ползвай компетентна финансова и юридическа помощ ПРЕДИ подписване на подобни договори с цел максимална защита на ТВОИТЕ интереси.

       Ето текстовете на неприемливите разпоредби от типовите договори за кредит на Уникредит Булбанк, сключвани с юридически лица :

Т.13.6.1. В случай че след извършване на финансовия анализ оценката на финансовото състояние и кредитоспособността на Кредитополучател е негативна и/или са установени неизпълнения по Договора или по друг договор с Кредитора, или по ОУ, или по договор за обезпечение, съответно наличие на обстоятелства, поставящи под съмнение възможността да се обслужват задълженията точно и в срок, Кредиторът може, без да се аргументира, едностранно да определи нов кредитен лимит и/или да спре и/или прекрати усвояване на суми от Кредита за оборотни средства и/или да прекрати издаването на банкови гаранции/ контрагаранции и/или откриване на акредитиви и/или да прекрати поемането на други ангажименти по този Договор, включително продължаване срока на издадени гаранции/контрагаранции/акредитиви/ кредитни ангажименти, а в случай, че по Кредита има усвоени суми, може да определи на  Кредитополучателя/ите погасителен план и нови срокове за издължаване, представляващи автоматично изменение на точка 8.1. и точка 8.2. от Договора. Кредиторът съобщава на Кредитополучателя/ите промените с писмено уведомление изпратено на адреса за кореспонденция на Кредитополучателя/ите, съответно по електронна поща, депозирано в касета при банката, по факс или по друг договорен между страните начин.

Т.13.6.   При несъгласие с промените по Договора Кредитополучателят/ите  има/т правото да погаси/сят усвоените суми и следващите се върху тях и съгласно установеното с този Договор лихви, такси, комисионни и разноски в пълен размер и да осигури/ят по посочена от УниКредит Булбанк АД специална сметка на името на банката при условията на отделен договор пълно парично покритие на поетите от Банката ангажименти по издадените/откритите при условията на този Договор гаранции/контрагаранции/акредитиви/ други кредитни ангажименти, чието плащане предстои, след което да прекрати/тят Договора, след като заплати/тят  и следващите се  комисионни за предсрочно погасяване, установени в Договора или в Тарифата на Банката, приложима към момента на погасяването и/или внасянето на пълното парично покритие.

Т.13.7. С подписването на Договора Кредитополучателят/ите  дава/т изричното си и безусловно съгласие и овластяват Кредитора да предприеме посочените по-горе действия и промени в Договора, без да се аргументира, включително  да прекрати правото на усвояване на свободен кредитен лимит по т.2 за целите по т.3.1 и/или срещу издаване на гаранции/контрагаранции/акредитиви/ поемане на други кредитни ангажименти и ползването на Кредита, считано от датата на уведомлението до Кредитополучателя/ите.

Т.14.3. При неизпълнение на ангажиментите по точка 14.2 по-горе и/или при нарушение на друго задължение, произтичащо от този Договор, приложимите към него ОУ и/или договорите за обезпечения, за срока до преустановяване на нарушението и отстраняване на последиците му, Банката има право да начислява върху сумата на Кредита по точка 2, неустойка в размер на 1 (един) процентен пункт годишно, като уведоми Кредитополучателя/ите и Третите задължени лица за това. Начислената неустойка е незабавно изискуема, дължима и платима, като с подписване на настоящия Договор Кредитополучателят/ите и Третото/ите задължено/и лице/а дават съгласието си Банката да я събира от сметките им, открити и водени при нея, а при липса на авоар по тях – за сметка на Кредита по точка 2 и/или за сметка на неразрешен овърдрафт по смисъла на точка 13.3. от Договора.

Т.15.1.1.2. С подписването на този договор Кредитополучателят/ите и Третите задължени лица дава/т изричното си и безусловно съгласие,  при промяна на нормативната база и/или условията на финансовите пазари и/или възникване на други обективни обстоятелства, водещи до съществено повишаване разходите на Банката по привлечения ресурс и/или до допълнителни разходи по предоставените кредити, включително при неизпълнение на задълженията по точка 14 от ОУ, Банката да променя едностранно периодичността на установения, според валутата на Кредита, вид Базов лихвен индекс и да упражнява правото си да привежда Базовия лихвен процент в съответствие с пазарните условия, като прилага, към всеки един Период на олихвяване, обявената от Управителния съвет на Банката, съответно от делегиран от него орган или лице, приложима периодичност и/или вид на Базов лихвен индекс и/или начислява допълнителна, респективно променя съществуваща, премия в размер до 2 (два) процентни пункта за всяка актуализация спрямо предходната, за което Банката уведомява Кредитополучателя/ите и Третите задължени лица по реда, установен в Договора и ОУ. Уведомлението се осъществява с поставяне на уведомлението в касета при Банката, по електронна поща, на интернет страницата на Банката, на адреса за кореспонденция, по факс, с извлечението за движението по кредита, или по друг уговорен между Страните начин.

Т. 20.1.1 При настъпване на основание за обявяване на предсрочна изискуемост на вземанията по Договора и/или по всеки друг договор на Кредитополучател и/или Трето задължено лице с нея,  Банката може да обяви за предсрочно изискуеми част или всичките си вземания по Договора и/или по всеки друг договор, сключен с нея, по който Кредитополучател и/или Трето задължено лице е страна, ведно с последиците, установени в този Договор и ОУ.

Advertisements

Облак от етикети