Добро утро, България!

Scan_071113_115819

        СЪГЛАСНО ЗАСТЪПЕНОТО СТАНОВИЩЕ ОТ НОВИЯ ПОДУПРАВИТЕЛ НА БНБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВ НАДЗОР Г-Н ЦВЕТАН ГУНЕВ, СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ НЯМА НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО.  БНБ НЯМА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ САНКЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО  ГРУБИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ.58 И ЧЛ.59 ОТ ЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ СИСТЕМНО ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, ДЕЙСТВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ,  СЪЩИТЕ НАРУШЕНИЯ КОНСТАТИРАНИ В ДВЕ ПИСМА НА БНБ ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – Писмо изх.№ 1748-0371/30.06.2010 г. и Писмо на БНБ изх.№ 1748-0296/20.05.2009 г. 

       Според цитираните две писма БНБ информира Уникредит Булбанк АД за изводите на надзорната инстанция по повод многото постъпили пред нея жалби с идентични по своя характер оплаквания и извършените въз основа на тях проверки, при които БНБ е установила данни за допуснато от Уникредит Булбанк АД нарушение на чл.59, ал.2 във връзка с чл.58, ал.1, т.2 от ЗКИ по повод извършената от банката промяна в приложимия по договорите за кредит лихвен процент в отклонение на договорения метод за изчисление на лихвата. Съгласно същите писма становището на БНБ е, че Уникредит Булбанк АД е извършила нарушение на :

  • чл.58, ал.1, т.2 от ЗКИ – банката е променила едностранно метода за изчисляване на лихвата в отклонение от оповестените условия и не е оповестила всички условия, при които може да се променя лихвата до пълното погасяване на кредита;

  • чл.59, ал.2 от ЗКИ – условията по договорите за кредит не са формулирани ясно и по разбираем за клиентите начин;

           В същите писма БНБ констатира обстоятелството, че Уникредит Булбанк АД е извършила промяна по приложимия по договорите за кредит лихвени проценти, в отклонение на договорения метод за изчисление на лихвата, тъй като банката недопустимо е включила към договорения лихвен процент надбавка /премия/, която не е оповестена пред клиентите към момента на отпускане на кредита. Основен проблем, засегнат във всички жалби до БНБ, и явяващ се спорно поле между банката и клиента, е методиката за образуване на годишния лихвен процент /в частност на базисния лихвен процент/ по ипотечни кредити, която е променена с решение на УС на банката, отразено в Протокол № 38 от 14.10.2008 г., в резултат на което последващите промени на годишния лихвен процент са некоректни. В същите две писма на БНБ до Уникредит Булбанк АД се съдържа констатацията, че от м.ноември 2008 г. до м.юни 2009 г. УС на Уникредит Булбанк АД е променял по различните видове ипотечни кредити премията на банката няколко пъти, като максималната премия по проверените кредити достига до 4,5 процентни пункта. Според същите две писма на БНБ не всички от компонентите, съставляващи базовия лихвен процент /БЛП/ на УникредитБулбанк АД, както и не всички фактори, които влияят за тяхната промяна, са публично достояние, нито са предоставени на клиентите преди всътпването в кредитни взаимоотношения, а са записани само в решения на УС и в обяснения на банката до БНБ във връзка с жалбите, което е в разрез с разпоредбите на чл.58, ал.1, т.2 и чл.59, ал.2 от ЗКИ. В прегледаните от БНБ договори за кредит годишният лихвен процент е формиран от БЛП /базисен лихвен процент/ плюс фиксирана надбавка. За част от договорите БЛП е посочен като Софибор/Юрибор, а в останалите БЛП не е изрично дефиниран, като всички договори препращат към т.10.3 и т.10.4 от „Условия по кредити на физически лица”, съответно към т.11.1.1. от раздел ІІ по договорите „Условия за усвояване, обслужване на кредита и изпълнение на задълженията по договор за банков кредит”. Така цитираните точки са дали основание на банката с решения на УС да добави в БЛП освен референтния пазарен лихвен индекс /Софибор, Юрибор, т.н./ и премия.

В цитираните две писма БНБ констатира обстоятелството, че практика на банката е в началото на договорните отношения с физически лица – клиенти по ипотечни кредити, базисният лихвен процент да е съставен само от пазарния лихвен индекс /Софибор, Юрибор, ОЛП на БНБ, Либор/ към момента на отпускане на кредита, като в типовите договори и общите си условия банката никъде не е дефинирала понятието „пазарни условия”, чиято промяна е посочена като потенциална причина за корекция на лихвата, което прави методиката за определяне на лихвения процент непрозрачна.

            Не на последно място, в горецитираните писмо на БНБ изх.№ 1748-0371/30.06.2010 г. и писмо на БНБ изх.№ 1748-0296/20.05.2009 г. адресирани до Уникредит Булбанк АД, БНБ констатира обстоятелството , че решенията на УС на Уникредит Булбанк АД /в това число Протокол № 38 /14.10.2008 г./ не са публично достаяние и единствено в тях е видна опцията на банката да прибави премия към стойността на пазарния лихвен индекс по договорите за кредит, като на практика впоследствие /след решението от 14.10.2008 г. / на база решения на УС към първоначалния размер на БЛП, образуван от лихвения индекс за съответната валута на кредита, се прибавя и определена премия за банката, дори в случаи, когато нивата на лихвените индекси се понижават. Заключението на БНБ в цинираните две писма е, че в тези действия на Уникредит Булбанк АД има подвеждащ елемент спрямо клиентите, тъй като в началото на кредитните взаимоотношения БЛП по договор /или по стойност/ е равен на стойността на референтния пазарен лихвен индекс /Софибор, Юрибор, т.н./, а на по-късен етап банката ,чрез решения на УС, едностранно прибавя и втора съставна част /компонента/ при образуването на БЛП, наречена премия. Изводите на БНБ са, че съдържанието на сключените от банката договори за кредит е усложнено и не е формулирано по разбираем за клиентите начин, поради което банката е нарушила разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗКИ.

           ОЧЕВИДНО КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ  БАНКОВИЯТ НАДЗОР, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА, ПРОДЪЛЖАВА  ДА ПРОКАРВА ЕДНА ЕДИНСТВЕ А ПОЛИТИКА : ДА ЗАПАЗИ ДУШЕВНОТО СПОКОЙСТВИЕ И ПОДХОДЯЩИЯ МОНОПОЛЕН КЛИМАТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПЕЧАЛБИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ДОРИ ПРИ ЦЕНАТА НА ГРУБО ПОТЪПКВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ.

Цитат от отговора на г-н Цветан Гунев до  група от около 4000 кредитополучатели, пострадали от едностранни незаконосъобразни повишавания на лихвите по кредитите им, извършени от търговски банки при грубо потъпкване на действащите закони в Р.България, както и на евро-директивите в защита правата на потребителите на финансови услуги: „Централната банка не разполага с правомощия да се намесва по административен ред в частноправните отношения между банките и техните клиенти… Наблюдаването на лихвените условия на отделните търговски баки се осъществява в рамките на общото надзорно наблюдение на банковата система, като не е налице правен механизъм Централната банка да разпореди по административен ред определянето на конкретни лихвени нива на кредитите, предлагани от търговските банки. ….Доколкото в хипотезите на дългосрочни банкови кредити, обезпечени с недвижими имоти, засегнати във Вашето писмо, за кредитополучателите възникват отговорности и задължения за дълъг период от време, внимателната преценка на договорните условия и изискването на изчерпателна информация от банковите служители преди подписване на договора е от съществено значение за предотвратяване на неблагоприятни последици за в бъдеще. В контекста на последното бихме искали да посочим, че по отношение кредитите в швейцарски франкове и настъпилото увеличение на дължимите месечни вноски, поради поскъпване на валутата на кредита, също така е било от съществен означение кредитополучателите да са били в известност за поетия от тях валутен риск. Доколкото сключването на дългосрочни договори за кредит предизвиква имуществен ипоследици в правната сфера на лицата за дълъг период отвреме, ползването на квалифицирана помощ от финансови консултантни и правна помощ преди сключването им би могло да съдейства за надлежното изясняване на договорните клаузи, включително и установените в тях механизми за промяна дължимите по договорите погасителни вноски.“ С пълния текст на отговора можете да се запознаете тук : Scan_071113_115819 .“

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Облак от етикети

%d bloggers like this: