Добро утро, България!

Archive for март, 2016

Кражбиране по български от Юробанк България в офисите на придобитата Алфабанк

       

Кражбиране по български от Юробанк България в офисите на придобитата Алфабанк

        На 1 март 2016 г. “Юробанк България“ АД („Пощенска банка“) придоби търговското предприятие и дейността на клона на „Алфа Банк“ А.Е. в България („Алфа Банк България“).  Според думите на самата Юробанк на собствената й интернет страница: „От тази дата обединяваме своя значителен опит на българския банков пазар, ресурс и експертиза, за да Ви предложим най-доброто обслужване, персонално отношение и висококачествени продукти.“ За справка тук : https://www.postbank.bg/ForAlphaBankCustomers

 

      Малцина медии дръзнаха да спишат по тази тема, като с оглед на своето съдържание публикациите бяха по-скоро от типа платено от банката поръчково позициониране и реклама.

 

       В този дух съгласно статия в Капитал от 01.03.2016, озаглавена „Пощенска банка завърши сделката за бизнеса на Alpha Bank“ – „Какво значи сделката за клиентите От Пощенска банка обясняват, че до три месеца ще бъдат променяни условията по сметки открити в Alpha Bank, като клиентите ще бъдат уведомявани надлежно. При вече отпуснатите кредити условията няма да се променят.“http://www.capital.bg/biznes/finansi/2016/03/01/2715628_poshtenska_banka_zavurshi_sdelkata_za_biznesa_na_alpha/

 

    Съгласно друга статия, публикувана в Капитал, озаглавена „Новата голяма гръцка банка“ прехвърлянето е представено като „Сделка за 1 евро, която не променя кой знае какво за клиентите или за сектора“.http://www.capital.bg/biznes/finansi/2016/03/06/2716323_novata_goliama_grucka_banka/.

 

   Дали обявените от Пощенска банка условия, обаче отговарят на обективната действителност? Въпросът по-скоро е риторичен, а отговорът се съдържа между редовете на първата статия във в-к Капитал от 01.03., съгласно която „Постепенно ще бъдат извършени и останалите процеси, свързани с оперативното сливане на дейностите, в това число и уеднаквяването на операционните системи, продукти и услуги на Алфа банк с тези на Пощенска банка, става ясно от съобщението. „

 

         Съвсем незабележимо, вмъкната зад поздрава „Добре дошли“, на официалната си интернет страница Юробанк България АД публикуванови общи условия, изготвени целево за клиентите на бв.Алфа банк клон България и предназвачени да опосредстват въпросното оперативното сливане на дейностите, в това число и уеднаквяването на операционните системи, продукти и услуги, чрез промяна на приложимите лихви, таксите и комисионите по депозитите, разплащателните сметки, платежните операции и кредитните сделки, сключени от Алфа банк , незабавно след придобиването на клон, т.е. още от 07.03.2016 г. и 11.03.2016 г. съгласно обявения лихвен бюлетин за физически и юридически лица.

 

        Съгласно Лихвения бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 11 март 2016 г., раздел ІV. – Базисен лихвен процент на банката приложим по кредитни сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България (на годишна база) гласи следното : „Забележка: Посочените по-долу стойности и методология са валидни само за кредитни сделки сключени преди 31 декември 2014 г. Приложимият лихвен процент по новоотпуснати кредити след тази дата се базира на лихвен индекс Софибор (за кредити в лева) или лихвен индекс Euribor (за кредити в евро) плюс фиксирана надбавка. БЛПБ Стойност BGN 11.00% EUR 8.25% Базисният лихвен процент на Банката приложим по кредитни сделки ,сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България, е референтен лихвен процент, който представлява минимално изискуемият лихвен процент по кредити, който Банката предоставя на своите клиенти (с нулева кредитна надбавка). Неговото въведение произтича от желанието на Банката да прилага един инструмент за ценообразуване, който да определи цената на кредитите, предлагани на клиенти. Базисният лихвен процент на Банката приложим по сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“ се калкулира използвайки методология, базирана на разходите. Разходи за търговско финансиране Разходи за акумулиране на търговско финансиране Капиталови разходи Разходи, свързани с увеличаване на капитала, в съответствие с изискванията на регулаторните органи Регулативни разходи Разходи за обслужване на регулаторни ограничения (напр. Минимален задължителен резерв) Корпоративно финансиране Разходи за привличане на корпоративно финансиране (напр. Междубанково и групово финансиране) Окончателният лихвен процент за клиента е базиран на формула, която е резултат на корекции на коефициенти, както на качествени така и на количествени фактори както следва: Лихвен процент за клиента = Базисен лихвен процент на Банката приложим по сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“ + допълнителни надбавки; ЛИХВЕН БЮЛЕТИН за физически лица в сила от 11.03.2016 г. Стр. 5 от 5 Базисен лихвен процент на Банката приложим по сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“ = (разходи за търговско финансиране + Капиталови разходи + Регулативни разходи + корпоративно финансиране); Допълнителни надбавки = Кредитна Надбавка (на ниво продукт/клиент) + Оперативни разходи + Премия за периода + Данъчна тежест (ако има такава) + Търговска надбавка“

 

    /За справка цитираният лихвен бюлетин е публикуван тук:

https://www.postbank.bg/Repository/files/ABB_GTC/IR_Buletin_Individuals/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D1%84%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_PB_2016_03_11.pdf:

 

      Съгласно т.9 от същия лихвен бюлетин, считано от 25 май 2016 г. действието на Лихвения бюлетин се прекратява и същият се счита за изцяло заменен от Лихвения бюлетин за физически лица на Юробанк България АД.

 

      При внимателен прочит на лихвения бюлетин се оказва, че Пощенска банка променя както приложимите лихви по депозитите, така приложимите годишни лихвени проценти по действащите договори за кредит, сключени в Алфа банк – клон България.

 

     За сведение, вследствие поглъщането на Алфа банк от Пощенска банка, съществено бяха влошени условията по предлаганите банкови продукти в бв. офиси на Алфабанк. Така напр. лихвите по т.нар. Pay rollсметка /тя функционира като обикновена разплащателна сметка/ бяха понижени от 3,5 % на 1,5 %, търговската отстъпка /cash back/, предоставяна от банката при покупка чрез дебитни и кредитни картиDynamic в магазинната мрежа на Карфур спадна от 8 % /а на моменти достигаше и до 10%/ на 4 %, а съгласно горецитираният лихвен бюлетин Пощенска банка очевидно възнамерява рязко да оскъпи кредитните сделки, като завиши лихвите по старите договори за кредит, сключени в офиси на Алфа банк – клон България, от техните обичайни нива между 4 % и 6 % до рекордните за банковия пазар понастоящем нива от 11%, същите посочени в лихвения бюлетин на Пощенска банка като минимален лихвен процент по кредитни сделки, отпуснати в лева. Това си поведение банката обосновава с „желанието на Банката да прилага един инструмент за ценообразуване, който да определи цената на кредитите, предлагани на клиенти.“

 

     В тази връзка бих искала да подсетя ръководителите и служителите на Юробанк България АД, че съгласно действащото българско законодателство не е достатъчно разпространяването на Лихвения бюлетин в клоновата мрежа на банката и неговото публикуване между редовете в официалната й интернет страница, но е необходимо личното известяване на всеки един кредитополучател на посочения от него адрес за кореспонденция, имейл или телефон, запознаването му с новите общи условия, след което да му се предостави възможност да вземе своето информирано решение измежду следните законово уредени опции :

 

– да прецени, че за него повишаването на годишния лихвен процент от 5 % на 11 % не представлява проблем, би могъл да го преглътне и да понесе финансовата тежест по редовното обслужване на кредита, така че да се съгласи и да приеме новите общи условия;

 

– да възроптае срещу непазарната, незаконосъобразна и нелоялна банкова практика, да отхвърли новите общи условия и да се спасява поединично чрез бягство от банката и рефинансиране на кредита от друга, по-почтена, законосъобразно действаща и икономически приемлива банка;

 

– да възрази писмено срещу така обявените общи условия, като уведоми изрично банката, че не приема същите, поради което настоява банката да запази условията и параметрите на постигнатото помежду им съгласие в индивидуално сключения договор за банков кредит. За авантюристите, избрали последната възможност, аз предлагам примерен текст на уведомление до Юробанк България по-долу, което можете да ползвате на воля.

 

      Като завършек на статията бих искала да добавя, че от осъщественото поглъщане на Алфабанк – клон България страдат не само клиентите на бв.Алфа банк, но и бв. й служители, които са поставени пред променени, влошени условия на труд и заплащане в Пощенска банка, отново както се досещате в нарушение на закона. На бв. служители на Алфабанк бе спуснато без обяснение за подпис допълнително споразумение към трудовите им договори, съгласно което отпадат договорените с Алфабанк допълнителни възнаграждения – напр. тринадесета заплата, отпада и авансовото заплащане на месечното трудово възнаграждение. Същевременно съгласно подписаната от ръководството заповед е определено ново работно време, което чисто формално покрива изискванията на КТ, доколкото е обявено като работно време за работа с клиенти между 8,30 и 17.00 ч. с половин час обедна почивка. За публиката остава скрит бекграунда, съгласно който в устни разговори, изпратени до служителите имейли до служебните им пощенски кутии, а и вследствие естеството на работата, от служителите се очаква и изисква да пристигат поне 15 минути преди началото на обявеното работно време с клиенти / в 8,15 ч./, а приключването на касата и работата след изтичане на официално обявеното работно време за работа с клиенти / 17,.00 ч./ коства на служителите минимум 30 минути довършитени действия. Т.е. всеки работен ден служителите на Пощенска банка в бв. офиси на Алфабанк /а предполагам и във всички клонове на банката/ полагат между 45 минути и един час нерегламентиран извънреден труд, който нито се отчита от Юробанк България пред Инспекцията по труда, нито се заплаща, нито се компенсира с допълнителен отпуск съгласо законовите изисквания. Според думите на служителите устно са им обещани 5 дни допълнителен годишен отпуск за компенсация на системно полагания извънреден труд, но обещанието не е реализирано на практика, доколкото липсва подобна разпоредба в представените за подпис допълнителни споразумения към трудовите им договори.

 

        И за да не се отклонявам от целта на заданието, прилагам по-долу обещания текст на уведомлението до Юробанк България, който е наложително да подадете с входящ номер пред регистратура на банката в едномесечен срок, считано от узнаването на новите общи условия, за да запазите старите параметри на лихвите по Вашите договори за кредит :

 

 

Чрез Директора на Юробанк България – клон ………

/бв. офис на Алфа банк – клон България/

 

До Изпълнителния директор наЮробанк България АД

ЕИК  000694749

С адрес : гр.СОФИЯ, ул. Околовръстен път № 260

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

От …………………………………………………………………

С адрес за кореспонденция :……………………….

 

Уважаеми Г-н / Г-жо Директор,

          На страниците на официалния сайт на Юробанк България АД в интернет на неизвестна за мен дата е публикуван Лихвен бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 07 март 2016 г., като съгласно т.9 от същия, считано от 25 май 2016 г. действието на Лихвения бюлетин се прекратява и същият се счита за изцяло заменен от Лихвения бюлетин за физически лица на Юробанк България АД.

 

    Съгласно чл.147б, ал.1 от Закона за защита на потребителите Юробанк България АД е длъжна да ме уведоми лично като потребител на финансови услуги по Договор за жилищен кредит №………, сключен на ……. г. с Алфа банк – клон България, чийто правоприемник е Юробанк България АД, за всяко изменение в общите условия по сключения помежду ни договор за банков ипотечен кредит в 7-дневен срок от настъпване на това обстоятелство на посочения от мен в договора адрес за кореспонденция, електронна поща или телефон.

 

       До настоящия момент Юробанк България АД в нарушение на това си законово задължение не ме е уведомила лично на посочения от мен адрес за кореспонденция за намерението си да прилага новата редакция на Лихвен бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 07 март 2016 г. по моя Договор за жилищен кредит №……., сключен на …………… г. с Алфа банк – клон България, нито Юробанк България АД ме е уведомила лично на посочения от мен адрес за кореспондеция за намерението си считано от 25.05.2016 г. да прилага по моя Договор за жилищен кредит № ………, сключен на ………. г. с Алфа банк – клон България, Лихвения бюлетин за физически лица на Юробанк България АД,

 

поради което в рамките на предвидения от закона едномесечен срок подавам настоящото писмено уведомление, с което Ви информирам за следното :

 

1. С настоящото на основание чл.147б, ал.2 от Закона за защита на потребителите Ви уведомявам, че не съм съгласна в цялост и не приемам да бъдат прилагани по моя Договор за жилищен кредит №…………, сключен на………… г. с Алфа банк – клон България, условията и клаузите, включени като съдържание в едностранно изготвения от Вас Лихвен бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 07 март 2016 г.

2. С настоящото на основание чл.147б, ал.2 от Закона за защита на потребителите Ви информирам, че не съм съгласна в цялост и не приемам да бъдат прилагани по моя Договор за жилищен кредит № …………, сключен на …………… г. с Алфа банк – клон България, условията и клаузите, включени като съдържание в едностранно изготвения от Вас Лихвен бюлетин за физически лица на Юробанк България АД, съгласно публично заявеното от Вас намерение да прилагате същия, считано от 25.05.2016 г. по кредитните сделки, сключени между потребители и Алфа банк – клон България.

 

    Съгласно разпоредбата на чл.147, ал.3 от ЗЗП, в едномесечен срок от получаването на съобщението по  ал.1 като потребител имам законово право да възразя срещу промяната на Общите условия спрямо моя договор за кредит, посредством писмено уведомление, адресирано до банката, в който случай съгласно императивната разпоредба на чл.147б, ал.4 новите Общи условия на банката няма да имат обвързваща сила по отношение на моето конкретно договорно правоотношение с Юробанк България АД по Договор за жилищен кредит № ……….., сключен на …….. г. с Алфа банк – клон България.

 

         Във връзка с настоящото писмено уведомление, с което изразявам своето изрично несъгласие разпоредбите на Договор за жилищен кредит № ………5, сключен на …………. с Алфа банк – клон България, да бъдат променяни и нарушавани на непредвидено в договора основание посредством едностранен акт на банката, като възразявам срещу обвързването ми с обявените от Юробанк България АД нови общи условия, инкорпорирани в Лихвен бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 07 март 2016 г. и в Лихвен бюлетин за физически лица на Юробанк България АД, валиден по кредитните сделки, сключени между потребители и Алфа банк – клон България, считано от 25.05.2016 г. , очаквам от Вас да спазвате разпоредбите на сключения помежду ни Договор за жилищен кредит № …………, в това число и размера и уговорената методика за изчисление и промяна на годишния лихвен процент и всички останали разходи по кредита ми.

 

    При нарушаване на Договор за жилищен кредит № ………, сключен на …………….г. с Алфа банк – клон България, заявявам своето непоколебимо намерение да потърся защита на правата си по съдебен ред.


За Ваша информация съгласно действащата редакция на чл. 147б от Закона за защита на потребителите, същата в сила от 25.07.2014 г. и приложима към заварените кредитни правоотношения по действащи договори за кредит :

 чл.147б (1) Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.(

2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

(3)  Потребителят упражнява правото си по ал. 2, като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 1Алинея 2 не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт

(4) Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях при условията наал. 1 и не е упражнил правото си по ал. 2 и 3.

(5) Търговецът е длъжен да установи факта на уведомяване на потребителя за изменение в общите условия.

 

С уважение :……………………

Advertisements

Облак от етикети