Добро утро, България!

Archive for юли, 2016

Размисли върху моралните аспекти в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата досежно дисциплинарната отговорност на адвоката

Съгласно установената съдебна практика по приложение на  чл. 6, ал. 2 от ЗА Адвокатският съвет проверява дали са налице предпоставките за придобиване права на адвокат, посочени в чл. 4 и 5 от ЗА, вкл. тази по чл. 4, ал. 1, т. 5 – кандидатът да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия. Тази проверка не е нормативно уредена и е предоставена на оперативната самостоятелност на Адвокатския съвет, като орган, произнасящ се за вписването на адвоката. (в същия смисъл  Решение № 75 от 20.03.2013 г. по гр. д. № 1459/2012 г. на Върховен касационен съд)

Отказът на АС да впише кандидат като адвокат поради липса на нравствени и морални качества не подлежи на съдебен контрол. Преценката е предоставена в оперативна самостоятелност на АС, по отношение на нея липсват обективни еднозначни критерии, определящи кои нравствени и морални качества попадат в обсега на проверка / респ. кои доказателствени средства са допустими и относими към същата проверка. Очевидно професионалните знания и умения, придобитият юридически стаж, кръгът от обслужваните лица и тяхната оценка по отношение на полученото правно обслужване не попадат сред кръга от факти и обстоятелства, които се обследват при отчитане моралната и нравствената пригодност на определено лице да придобие качеството адвокат.

Докато по сега действащия ЗА преценката за нравствени и морални качества е поставена като входна бариера, препятстваща вписването в регистъра на адвокатите, то съгласно разпоредбите на проекта на ЗИДЗА е въведена възможност за последващ контрол и изключване на адвокат въз основа на нововъзникнало обстоятелство, изразяващо се в липса / последващо отпадане на морални и нравствени качества. Изключване на адвокат на това основание отново няма да подлежи на съдебен контрол поради чисто субективния елемент, като в случая следва да правим разлика между различните основания за налагане на дисциплинарно наказание : нарушение на адвокатската етика /с указани конкретни проявления в ЗА и Етичния кодекс/, както и липса на професионални познания и отговорно упражняване на професията /при конкретно оплакване от клиент/. В случая самостоятелен състав за налагане на дисциплинарна санкция съставлява констатацията за липса на морални и нравствени качества у адвоката, като преценката е предоставена изцяло в дискрецията на отделните адвокатски колегии и дисциплинарните състави към тях.

В тази връзка имам забележка срещу субективизма на новото изискване, регламентирано в чл.4,ал.1,т.5 – т. 5 (Нова). „Да притежава нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.“ Липсват обективни, общовалидникритерии за преценка. Според мен нравствените и моралните качества включват уважение към личността, зачитане на чуждото мнение, свобода на словото. Така например, критикуване законосъобразността, правилността или целесъобразността на конкретно решение на органите на адвокатурата и ВАдвС би могло да попадне под ударите на новия закон кано дисциплинарно провинение.

Поради опасение от субективизъм при преценка на личностни, а не на професионални качества, следва да отпадне и разпоредбата на чл.40, ал.3(Нова), съгласно която : “ Адвокатът и адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази интересите и авторитета на българската адвокатура, на нейните органи и на адвокатите и принципите на демократичното общество“. Защитата интереса на клиента и първата и най-важна задача на адвоката, и нито един друг интерес /личен или гилдиен/ не би следвало да бъде поставян пред негово величество клиента. С тази разпореба се нарушават основните права и задълженията на адвокатите, измества се тяхната конституционно регламентирана роля, химеричните и неопределими интереси на адвокатурата недопустимо изместват водещият интерес на клиента и свободата на словото.

По същото съображение е неуместна и следва да отпадне новата редакция на чл.40, ал.5 в частта „адвокатската етика“ – (5) (Досегашна ал. 4). (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При упражняване на адвокатската професия , адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да си служи със средства и похвати, които противоречат на закона или на адвокатската етика.

Съгл. изменението на чл.22, т.2. Адвокатът се отписва от адвокатската колегия- т. 2. „при установена липса на предпоставките по чл.4, както и при наличие или настъпване на обстоятелство, което съставлява пречка по смисъла на чл. 5“; В старата редакция основание за отписване бе единствено настъпване на пречка по т.5. С новата редакция се дава възможност за последващо преразглеждане листата на вписаните адвокати, преценка на техните нравствени качества и отписване на неудобните адвокати на основание чл.22, т.2

Освен това, в разпоредбата на чл.22 е предвидена нова т.6. „при трайна обективна невъзможност да се упражнява професията“; Интересно ми е как ще се констатира това обсотятелство? Кое състояние ще доведе до трайна невъзможност? Приковаването на инвалиден стол? Старческата деменция? В случая според мен отново имаме сериозен проблем и чисто субективна преценка;

Според мен мен е неуместна промяната в чл.6, ал.2 в частта „извършва събеседване с кандидата“, както и увеличаването на срока за вписване от един на три месеца. Цитираните промени злепоставят нововписаните адвокати, създават условия за субективизъм; при събеседването се оценява не толкова правните познания, колкото нравствените качества, т.е. изискването за нравственост и събеседване за оценката на морала на кандидата са неразривно свързани – в тази връзка предлагам и двете разпоредби да отпаднат.

Промяната текста на клетвата по чл.9 е неуместна /в частта : „правото на Европейския съюз и добрите нрави“, „пазя принципите на демократичното общество, интересите и авторитета на българската адвокатура“ / Отново е налице субективизъм; Що е то принципи на демократичното общество, интереси и авторитет на българската адвокатура? Освен това съгл чл.5 от Конституцията всички международни договори (а не само правото на ЕС), ратифицирани и влезли в сила, стават част от вътрешнот о право и имат предимство пред вътрешните актове , които им противоречат.

Не е прецизирана и новата разпоредба в чл.23 Нова ал.3 „След отпадане на причината за временно преустановяване на упражняването на адвокатската професия, адвокатът е длъжен да заяви това обстоятелство в тримесечен срок от отпадане на основанието за временно преустановяване. След изтичане на този срок, адвокатът се отписва от регистрите на адвокатската колегия, както и от Единния регистър на адвокатите, съответно Единния регистър на чуждестранните адвокати, въз основа на решение на адвокатския съвет.“ Кой и как точно ще констатира ,че е изтекъл тримесечен срок от отпадане на причината за временно преустановяване на адв.дейност ; тук отново съзирам отписване на неудобните адвокати, както и безкрайни съдебни спорове е ли налице отпадане на временната пречка, законосъобразно ли е заличен адвоката от регистъра .

Не е издържана и новата редакция на чл.23, ал. 4 „След изтичане на срока на наказанието по чл.133 ал.1, т.4 и 5 адвокатът подава заявление за вписване в регистрите на адвокатската колегия в тримесечен срок от изтичане на наказанието. След изтичане на този срок, по отношение на адвокатът се прилагат общите правила за вписване на адвокати.“ Значи ли това ,че ако пропуснеш тримесечния срок, на общо основание ще държиш изпит и следва да внесеш първоначална такса за вписване? Кому е нужно това ограничение? Защо адвокатите се наказват повторно за едно и също провинение само поради пропуск за повторно вписване в кратък тримесечен срок?

Предвиденото ново основание за налагане на дисциплинарна отговорност по чл.132, т.11 следва да бъде заличено /субективизъм/ “ т.11. (Нова) неизпълнение на други задължения, предвидени в този закон, в Етичния 35 кодекс на адвоката, в актовете на висшите органи на адвокатурата или в решенията на органите на адвокатската колегия.“

Неоснователно , без правни аргументи се разгръща срокът за налагане на диспиплинарно наказание по чл.134 от една на две години. Това може да бъде друг способ за преследване на неудобни адвокати или пък опоненти на адвокатски избори през двугодишен срок след простъпка. Общият давностен срок по ЗАНН з аналагане на адм.наказание е една година, като съшиятсе прилага и за простъпките по служба на лекари.

Глава петнадесета /админ-наказателни разпоредби/ не е съгласувана със ЗАНН; Според мен адв.орган няма право да налага адм. санкция на неадвокат, а единствено държ.орган. На второ място, според мен, ако някой следва да бъде наказван или глобяван, това може да се ограничи само до кръга на лицата , които въвеждат в заблуждение клиента , като се представят за адвокат без да имат подобно качество.

Уместно би било в проекта на ЗИДЗА да се вкара регламент за публичност актовете на всички органи на адвокатурата, за задължението същите да бъдат публикувани в регистър със свободен достъп на всички адвокати .

Уместно би било също така д а се предвиди закрила на адвоката при осъществяване на тяхната професионална дейност, напр. с прецизиране / или въвеждане на изрично и изчерпателно изброени основания за налагане на глоба, както и таван на налаганите глоби от съда /с цел да се премахне чисто субективния елемент на преценка/; глобите следва да бъдат обжалваеми като всяко адм.наказание.

Преценката на нравствените и моралните качества е чисто субективна, предоставена е в оперативната самостоятелност на адвокатския съвет като орган, произнасящ се за вписване на адвоката, решението на АС относно наличието / липсата на морални и нравствени качества се приема по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол относно оценката и квалификацията на относнимите факти и обстоятелства (т.е. пред съд може да се оспорва само дали определени факт и и обстоятелства са се случили в правния мир, но не може да се атакува оценката на АС относно същите, в това число дали тяхното осъществяване навежда на доводи за наличието или липсата на нравствени и морални качества). Съществува устойчива съдебна практика в същия смисъл, в това число цитираното Решение № 75 от 20.03.2013 г. по гр. д. № 1459/2012 г. на Върховен касационен съд, Решение № 53 от 13.02.2009 г. по гр. д. № 2035/2008 г., III г. о. на ВКС, Решение № 214 от 06.08.2012 г. по гр. д. № 350/2012 г. на Върховен касационен съд, Решение № 89 от 02.06.2015 г. по гр. д. № 913 / 2015 г. на Върховен касационен съд, 3-то гр. отделение. Самият факт за съществуването на подобни съдебни решения представлява доказателство ,че не са единици случаите на отказ от вписване на адвокат именно поради липса на морални и нравствени качества. В момента тази субективна преценка е въведена на входа на адвокатурата ( на осн. чл.6, ал.2 от ЗА АС проверява дали са налице предпоставките за придобиване права на адвокат, посочени в чл.4 и 5 от ЗА, вкл. тази по чл.4, ал.1,т.5 – кандидатът да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.) С предлаганите изменения в ЗИДЗА е въведена възможност за последващ контрол и изключване на адвокат въз основа на нововъзникнало обстоятелство, изразяващо се в липса / последващо отпадане на морални и нравствени качества. В тази връзка възниква съвсем резонен въпрос дали след приемането на ЗИДЗА в цялост в този му вид адвокати, които са дръзнали да атакуват правилността или законосъобразността на някое решение на органите на адвокатурата, или пък заради чисто теоретичните си разработки по критика срещу част от разпоредбите на ЗИДЗА в този им вид, могат да очакват изключване или пък дисциплинарно наказание само поради факта, че са си позволила да атакуват правилността или законосъобразността на някое решение на органите на адвокатурата, или пък заради чисто теоретичните си разработки по критика срещу част от разпоредбите на ЗИДЗА в този им вид. Очевидно има непреодолима пропаст между оценките ни на факти и обстоятелства, и изводите досежно наличието / липсата на морал и нравственост въз основа на тях. За някои горепосочените действия нарушават дължимата адвокатска етика и морал и следва да бъдат санкционирани. За други това поведение е пример за гражданска доблест, отстояване принципите на правовата държава и свободата на словото и мисълта.

Реклами

Облак от етикети