Добро утро, България!

Archive for the ‘Инициативен комитет за адвокатска реформа (ИКАР)’ Category

Програмна декларация на Инициативен комитет за адвокатска реформа (ИКАР)

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми колеги,

Ние, българските адвокати, имаме привилегията и отговорността да упражняваме единствената свободна професия, регламентирана в Българската Конституция – чл.134, който прокламира върховните принципи на независимост, свобода и самоуправление на българската адвокатура като гаранция за спазване на законността, човешките права и свободи, и дава реална възможност за пълноценно участие във всяка сфера на обществения живот.

В исторически план българските адвокати винаги са били дейни и свободни хора, които са сред водачите на обществото като държавници, политици, общественици и благотворители.

И днес ние не можем да стоим безучастни пред актуалните проблеми на гражданското общество и държавата, част от които е и недовършената съдебна реформа.

Нашата мисия е да сме полезни на обществото и държавата, но за целта първо трябва да подредим собствената си къщичка, като започнем от нормативната база и завършим с решително преодоляване на проблема с пасивността и непрозрачността в дейността на ръководните органи на адвокатурата. Трябва да се справим и с нелоялната конкуренция, негативно настроената медийна и обществена среда, както и с липсата на истинска държавност.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е добър повод за стартиране на реформа и в самата адвокатура, както и тест за нашето чувство за професионална общност. Трябва да подходим разумно и с чувство за отговорност, като разясним на достъпен език обществената полезност на този законопроект и между двете четения да прецизираме с общи усилия текстовете, които предизвикват неразбиране и объркване, но и да запазим смисъла и духа му.

Нашата отговорност за издигане на авторитета на българския адвокат е отговорност преди всичко към обществото. Пълноценна съдебна реформа в България е невъзможна без решителна, значима и адекватна реформа и в българската адвокатура. Промяната на отношението на обществото започва с промяна на собственото ни отношение към адвокатурата и всички органи, чрез които тя функционира, самоуправлява се, отстоява всекидневно свободата и независимостта си, изразява категорична и ангажирана позиция към актуалните обществени отношения, правната им регламентация и ролята на адвокатите в тях. Нека помним, че уважението на другите започва от нашето собствено самоуважение.

Водени от тези идеи и загрижени за посочените проблеми, ние, долуподписаните български адвокати, учредяваме Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/, защото вярваме, че това е начинът заедно да променим Българската адвокатура, да я приведем в крак с времето и глобализирания свят, да я направим действена и отговорна, да преосмислим нашата система на самоуправление и да си върнем уважението на хората. За да постигнем всичко това, ИКАР си поставя следните цели:

  1. Да насърчаваме прякото участие на адвокатите в дейността и управлението на адвокатурата чрез редовното провеждане на предварителни обсъждания по въпроси от съществено значение за адвокатурата, като се регламентира възможността адвокати да инициират производства пред Висшия адвокатски съвет по въпроси от кръга на неговата компетентност, включително за атакуване на незаконосъобразни или противоконституционни нормативни актове, тяхното тълкуване и прилагане;

  2. Да предложим и отстояваме правна рамка за нова уредба на адвокатската професия в съответствие с актуалните обществени отношения, не само с нов Закон за адвокатурата, но и с промени в ЗСВ, процесуалните закони и всички нормативни актове, касаещи пълноценната и квалифицирана реализация на правата и законните интереси на гражданите и организациите;

  3. Да насърчаваме и подкрепяме в изборите за ръководни органи на адвокатурата личности, визионери с високи нравствени качества и добродетели, с добри управленски умения, вместо хора, търсещи единствено влияние и пост. Нашата цел е изборният процес за органи на адвокатурата да бъде изграден на принципите на общо, равно и пряко участие, свободно изразяване на волята, равен достъп до информация, еднакви условия за представяне на становища, забрана за действия и актове на вътрешен контрол и намеса при формиране на изборния вот;

  4. Да работим за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите, добрите конкурентни практики, повишаване на качеството на адвокатските услуги и издигане статута на адвокатурата и адвоката като единствен конституционно признат защитник на правата и законните интереси на гражданите и организациите в страната; да отстояваме свободата и независимостта на адвокатите, подчинени единствено на закона и интересите на своите клиенти; да предложим ясни и обективни правила за реализиране на отговорността на адвокатите при осъществяване на тяхната дейност;

  5. Да насърчаваме и спомагаме за разширяване на диалога между българската адвокатура и органите на съдебната власт, държавните институции, медиите, неправителствените организации и обществеността като инициатор за този диалог и партньорство да бъде самата адвокатура;

  6. Да взимаме активно участие в дневния ред на българското общество по въпросите на съдебната реформа, разделението на властите, законодателния процес, в защита правата на гражданите и юридическите лица;

  7. Да настояваме за ясна нормативна регламентация на дейността и отговорностите на всички органи на адвокатурата, както и за максимална прозрачност, отчетност и контрол над тяхната работа, актове и действия;

  8. Да настояваме за изработването на всеобхватна комуникационна стратегия на органите на българската адвокатура с цел положителна промяна на образа на адвоката сред обществеността.

Tandem bona causa triumphat!

Адвокати :

1. адв. Александър Пелев

2. проф. Ангел Калайджиев

3. адв. Борис Харизанов

4. адв. Борислав Вълчев

5. адв. Валентина Каменарска

6. адв. Велислав Величков

7. адв. Георги Гайдаров

8. адв. Георги Попов

9. адв. Грета Ганева

10. адв. Емил Симеонов

11. адв. Ива Згурова – Шопова

12. адв. Ирена Александрова

13. адв. Камен Костакиев

14. адв. Мария Георгиева

15. адв. Маринела Ашикова

16. адв. Мирослав Мичев

17. д-р Офелия Киркорян – Цонкова

18. адв. Пепа Василева

19. адв. Петромир Кънчев

20. адв. Петьо Славов

21. адв. Пламен Петков

22. адв. Румяна Нехризова

23. адв. Руска Дучева

24. адв. Христо Бонев

25. адв. Станислав Станев

26. адв. Стефан Левашки

27. адв. Стефания Гичева

/списъкът е неизчерпателен с оглед отворения характер на ИКАР към адвокати – съмишленици, които приемат целите на ИКАР/

Програмна декларация на Инициативен комитет за адвокатска реформа (ИКАР)

Advertisements

Облак от етикети