Добро утро, България!

Archive for the ‘Комисия за защита на потребителите – срещу Уникредит Булбанк АД’ Category

Цитат

Решение от 31.05.2018 г. на ВДС по дисц.дело № 3/2018

via Решение от 31.05.2018 г. на ВДС по дисц.дело № 3/2018

Advertisements

Размисли върху моралните аспекти в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата досежно дисциплинарната отговорност на адвоката

Съгласно установената съдебна практика по приложение на  чл. 6, ал. 2 от ЗА Адвокатският съвет проверява дали са налице предпоставките за придобиване права на адвокат, посочени в чл. 4 и 5 от ЗА, вкл. тази по чл. 4, ал. 1, т. 5 – кандидатът да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия. Тази проверка не е нормативно уредена и е предоставена на оперативната самостоятелност на Адвокатския съвет, като орган, произнасящ се за вписването на адвоката. (в същия смисъл  Решение № 75 от 20.03.2013 г. по гр. д. № 1459/2012 г. на Върховен касационен съд)

Отказът на АС да впише кандидат като адвокат поради липса на нравствени и морални качества не подлежи на съдебен контрол. Преценката е предоставена в оперативна самостоятелност на АС, по отношение на нея липсват обективни еднозначни критерии, определящи кои нравствени и морални качества попадат в обсега на проверка / респ. кои доказателствени средства са допустими и относими към същата проверка. Очевидно професионалните знания и умения, придобитият юридически стаж, кръгът от обслужваните лица и тяхната оценка по отношение на полученото правно обслужване не попадат сред кръга от факти и обстоятелства, които се обследват при отчитане моралната и нравствената пригодност на определено лице да придобие качеството адвокат.

Докато по сега действащия ЗА преценката за нравствени и морални качества е поставена като входна бариера, препятстваща вписването в регистъра на адвокатите, то съгласно разпоредбите на проекта на ЗИДЗА е въведена възможност за последващ контрол и изключване на адвокат въз основа на нововъзникнало обстоятелство, изразяващо се в липса / последващо отпадане на морални и нравствени качества. Изключване на адвокат на това основание отново няма да подлежи на съдебен контрол поради чисто субективния елемент, като в случая следва да правим разлика между различните основания за налагане на дисциплинарно наказание : нарушение на адвокатската етика /с указани конкретни проявления в ЗА и Етичния кодекс/, както и липса на професионални познания и отговорно упражняване на професията /при конкретно оплакване от клиент/. В случая самостоятелен състав за налагане на дисциплинарна санкция съставлява констатацията за липса на морални и нравствени качества у адвоката, като преценката е предоставена изцяло в дискрецията на отделните адвокатски колегии и дисциплинарните състави към тях.

В тази връзка имам забележка срещу субективизма на новото изискване, регламентирано в чл.4,ал.1,т.5 – т. 5 (Нова). „Да притежава нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.“ Липсват обективни, общовалидникритерии за преценка. Според мен нравствените и моралните качества включват уважение към личността, зачитане на чуждото мнение, свобода на словото. Така например, критикуване законосъобразността, правилността или целесъобразността на конкретно решение на органите на адвокатурата и ВАдвС би могло да попадне под ударите на новия закон кано дисциплинарно провинение.

Поради опасение от субективизъм при преценка на личностни, а не на професионални качества, следва да отпадне и разпоредбата на чл.40, ал.3(Нова), съгласно която : “ Адвокатът и адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази интересите и авторитета на българската адвокатура, на нейните органи и на адвокатите и принципите на демократичното общество“. Защитата интереса на клиента и първата и най-важна задача на адвоката, и нито един друг интерес /личен или гилдиен/ не би следвало да бъде поставян пред негово величество клиента. С тази разпореба се нарушават основните права и задълженията на адвокатите, измества се тяхната конституционно регламентирана роля, химеричните и неопределими интереси на адвокатурата недопустимо изместват водещият интерес на клиента и свободата на словото.

По същото съображение е неуместна и следва да отпадне новата редакция на чл.40, ал.5 в частта „адвокатската етика“ – (5) (Досегашна ал. 4). (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При упражняване на адвокатската професия , адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да си служи със средства и похвати, които противоречат на закона или на адвокатската етика.

Съгл. изменението на чл.22, т.2. Адвокатът се отписва от адвокатската колегия- т. 2. „при установена липса на предпоставките по чл.4, както и при наличие или настъпване на обстоятелство, което съставлява пречка по смисъла на чл. 5“; В старата редакция основание за отписване бе единствено настъпване на пречка по т.5. С новата редакция се дава възможност за последващо преразглеждане листата на вписаните адвокати, преценка на техните нравствени качества и отписване на неудобните адвокати на основание чл.22, т.2

Освен това, в разпоредбата на чл.22 е предвидена нова т.6. „при трайна обективна невъзможност да се упражнява професията“; Интересно ми е как ще се констатира това обсотятелство? Кое състояние ще доведе до трайна невъзможност? Приковаването на инвалиден стол? Старческата деменция? В случая според мен отново имаме сериозен проблем и чисто субективна преценка;

Според мен мен е неуместна промяната в чл.6, ал.2 в частта „извършва събеседване с кандидата“, както и увеличаването на срока за вписване от един на три месеца. Цитираните промени злепоставят нововписаните адвокати, създават условия за субективизъм; при събеседването се оценява не толкова правните познания, колкото нравствените качества, т.е. изискването за нравственост и събеседване за оценката на морала на кандидата са неразривно свързани – в тази връзка предлагам и двете разпоредби да отпаднат.

Промяната текста на клетвата по чл.9 е неуместна /в частта : „правото на Европейския съюз и добрите нрави“, „пазя принципите на демократичното общество, интересите и авторитета на българската адвокатура“ / Отново е налице субективизъм; Що е то принципи на демократичното общество, интереси и авторитет на българската адвокатура? Освен това съгл чл.5 от Конституцията всички международни договори (а не само правото на ЕС), ратифицирани и влезли в сила, стават част от вътрешнот о право и имат предимство пред вътрешните актове , които им противоречат.

Не е прецизирана и новата разпоредба в чл.23 Нова ал.3 „След отпадане на причината за временно преустановяване на упражняването на адвокатската професия, адвокатът е длъжен да заяви това обстоятелство в тримесечен срок от отпадане на основанието за временно преустановяване. След изтичане на този срок, адвокатът се отписва от регистрите на адвокатската колегия, както и от Единния регистър на адвокатите, съответно Единния регистър на чуждестранните адвокати, въз основа на решение на адвокатския съвет.“ Кой и как точно ще констатира ,че е изтекъл тримесечен срок от отпадане на причината за временно преустановяване на адв.дейност ; тук отново съзирам отписване на неудобните адвокати, както и безкрайни съдебни спорове е ли налице отпадане на временната пречка, законосъобразно ли е заличен адвоката от регистъра .

Не е издържана и новата редакция на чл.23, ал. 4 „След изтичане на срока на наказанието по чл.133 ал.1, т.4 и 5 адвокатът подава заявление за вписване в регистрите на адвокатската колегия в тримесечен срок от изтичане на наказанието. След изтичане на този срок, по отношение на адвокатът се прилагат общите правила за вписване на адвокати.“ Значи ли това ,че ако пропуснеш тримесечния срок, на общо основание ще държиш изпит и следва да внесеш първоначална такса за вписване? Кому е нужно това ограничение? Защо адвокатите се наказват повторно за едно и също провинение само поради пропуск за повторно вписване в кратък тримесечен срок?

Предвиденото ново основание за налагане на дисциплинарна отговорност по чл.132, т.11 следва да бъде заличено /субективизъм/ “ т.11. (Нова) неизпълнение на други задължения, предвидени в този закон, в Етичния 35 кодекс на адвоката, в актовете на висшите органи на адвокатурата или в решенията на органите на адвокатската колегия.“

Неоснователно , без правни аргументи се разгръща срокът за налагане на диспиплинарно наказание по чл.134 от една на две години. Това може да бъде друг способ за преследване на неудобни адвокати или пък опоненти на адвокатски избори през двугодишен срок след простъпка. Общият давностен срок по ЗАНН з аналагане на адм.наказание е една година, като съшиятсе прилага и за простъпките по служба на лекари.

Глава петнадесета /админ-наказателни разпоредби/ не е съгласувана със ЗАНН; Според мен адв.орган няма право да налага адм. санкция на неадвокат, а единствено държ.орган. На второ място, според мен, ако някой следва да бъде наказван или глобяван, това може да се ограничи само до кръга на лицата , които въвеждат в заблуждение клиента , като се представят за адвокат без да имат подобно качество.

Уместно би било в проекта на ЗИДЗА да се вкара регламент за публичност актовете на всички органи на адвокатурата, за задължението същите да бъдат публикувани в регистър със свободен достъп на всички адвокати .

Уместно би било също така д а се предвиди закрила на адвоката при осъществяване на тяхната професионална дейност, напр. с прецизиране / или въвеждане на изрично и изчерпателно изброени основания за налагане на глоба, както и таван на налаганите глоби от съда /с цел да се премахне чисто субективния елемент на преценка/; глобите следва да бъдат обжалваеми като всяко адм.наказание.

Преценката на нравствените и моралните качества е чисто субективна, предоставена е в оперативната самостоятелност на адвокатския съвет като орган, произнасящ се за вписване на адвоката, решението на АС относно наличието / липсата на морални и нравствени качества се приема по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол относно оценката и квалификацията на относнимите факти и обстоятелства (т.е. пред съд може да се оспорва само дали определени факт и и обстоятелства са се случили в правния мир, но не може да се атакува оценката на АС относно същите, в това число дали тяхното осъществяване навежда на доводи за наличието или липсата на нравствени и морални качества). Съществува устойчива съдебна практика в същия смисъл, в това число цитираното Решение № 75 от 20.03.2013 г. по гр. д. № 1459/2012 г. на Върховен касационен съд, Решение № 53 от 13.02.2009 г. по гр. д. № 2035/2008 г., III г. о. на ВКС, Решение № 214 от 06.08.2012 г. по гр. д. № 350/2012 г. на Върховен касационен съд, Решение № 89 от 02.06.2015 г. по гр. д. № 913 / 2015 г. на Върховен касационен съд, 3-то гр. отделение. Самият факт за съществуването на подобни съдебни решения представлява доказателство ,че не са единици случаите на отказ от вписване на адвокат именно поради липса на морални и нравствени качества. В момента тази субективна преценка е въведена на входа на адвокатурата ( на осн. чл.6, ал.2 от ЗА АС проверява дали са налице предпоставките за придобиване права на адвокат, посочени в чл.4 и 5 от ЗА, вкл. тази по чл.4, ал.1,т.5 – кандидатът да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.) С предлаганите изменения в ЗИДЗА е въведена възможност за последващ контрол и изключване на адвокат въз основа на нововъзникнало обстоятелство, изразяващо се в липса / последващо отпадане на морални и нравствени качества. В тази връзка възниква съвсем резонен въпрос дали след приемането на ЗИДЗА в цялост в този му вид адвокати, които са дръзнали да атакуват правилността или законосъобразността на някое решение на органите на адвокатурата, или пък заради чисто теоретичните си разработки по критика срещу част от разпоредбите на ЗИДЗА в този им вид, могат да очакват изключване или пък дисциплинарно наказание само поради факта, че са си позволила да атакуват правилността или законосъобразността на някое решение на органите на адвокатурата, или пък заради чисто теоретичните си разработки по критика срещу част от разпоредбите на ЗИДЗА в този им вид. Очевидно има непреодолима пропаст между оценките ни на факти и обстоятелства, и изводите досежно наличието / липсата на морал и нравственост въз основа на тях. За някои горепосочените действия нарушават дължимата адвокатска етика и морал и следва да бъдат санкционирани. За други това поведение е пример за гражданска доблест, отстояване принципите на правовата държава и свободата на словото и мисълта.

Кражбиране по български от Юробанк България в офисите на придобитата Алфабанк

       

Кражбиране по български от Юробанк България в офисите на придобитата Алфабанк

        На 1 март 2016 г. “Юробанк България“ АД („Пощенска банка“) придоби търговското предприятие и дейността на клона на „Алфа Банк“ А.Е. в България („Алфа Банк България“).  Според думите на самата Юробанк на собствената й интернет страница: „От тази дата обединяваме своя значителен опит на българския банков пазар, ресурс и експертиза, за да Ви предложим най-доброто обслужване, персонално отношение и висококачествени продукти.“ За справка тук : https://www.postbank.bg/ForAlphaBankCustomers

 

      Малцина медии дръзнаха да спишат по тази тема, като с оглед на своето съдържание публикациите бяха по-скоро от типа платено от банката поръчково позициониране и реклама.

 

       В този дух съгласно статия в Капитал от 01.03.2016, озаглавена „Пощенска банка завърши сделката за бизнеса на Alpha Bank“ – „Какво значи сделката за клиентите От Пощенска банка обясняват, че до три месеца ще бъдат променяни условията по сметки открити в Alpha Bank, като клиентите ще бъдат уведомявани надлежно. При вече отпуснатите кредити условията няма да се променят.“http://www.capital.bg/biznes/finansi/2016/03/01/2715628_poshtenska_banka_zavurshi_sdelkata_za_biznesa_na_alpha/

 

    Съгласно друга статия, публикувана в Капитал, озаглавена „Новата голяма гръцка банка“ прехвърлянето е представено като „Сделка за 1 евро, която не променя кой знае какво за клиентите или за сектора“.http://www.capital.bg/biznes/finansi/2016/03/06/2716323_novata_goliama_grucka_banka/.

 

   Дали обявените от Пощенска банка условия, обаче отговарят на обективната действителност? Въпросът по-скоро е риторичен, а отговорът се съдържа между редовете на първата статия във в-к Капитал от 01.03., съгласно която „Постепенно ще бъдат извършени и останалите процеси, свързани с оперативното сливане на дейностите, в това число и уеднаквяването на операционните системи, продукти и услуги на Алфа банк с тези на Пощенска банка, става ясно от съобщението. „

 

         Съвсем незабележимо, вмъкната зад поздрава „Добре дошли“, на официалната си интернет страница Юробанк България АД публикуванови общи условия, изготвени целево за клиентите на бв.Алфа банк клон България и предназвачени да опосредстват въпросното оперативното сливане на дейностите, в това число и уеднаквяването на операционните системи, продукти и услуги, чрез промяна на приложимите лихви, таксите и комисионите по депозитите, разплащателните сметки, платежните операции и кредитните сделки, сключени от Алфа банк , незабавно след придобиването на клон, т.е. още от 07.03.2016 г. и 11.03.2016 г. съгласно обявения лихвен бюлетин за физически и юридически лица.

 

        Съгласно Лихвения бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 11 март 2016 г., раздел ІV. – Базисен лихвен процент на банката приложим по кредитни сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България (на годишна база) гласи следното : „Забележка: Посочените по-долу стойности и методология са валидни само за кредитни сделки сключени преди 31 декември 2014 г. Приложимият лихвен процент по новоотпуснати кредити след тази дата се базира на лихвен индекс Софибор (за кредити в лева) или лихвен индекс Euribor (за кредити в евро) плюс фиксирана надбавка. БЛПБ Стойност BGN 11.00% EUR 8.25% Базисният лихвен процент на Банката приложим по кредитни сделки ,сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България, е референтен лихвен процент, който представлява минимално изискуемият лихвен процент по кредити, който Банката предоставя на своите клиенти (с нулева кредитна надбавка). Неговото въведение произтича от желанието на Банката да прилага един инструмент за ценообразуване, който да определи цената на кредитите, предлагани на клиенти. Базисният лихвен процент на Банката приложим по сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“ се калкулира използвайки методология, базирана на разходите. Разходи за търговско финансиране Разходи за акумулиране на търговско финансиране Капиталови разходи Разходи, свързани с увеличаване на капитала, в съответствие с изискванията на регулаторните органи Регулативни разходи Разходи за обслужване на регулаторни ограничения (напр. Минимален задължителен резерв) Корпоративно финансиране Разходи за привличане на корпоративно финансиране (напр. Междубанково и групово финансиране) Окончателният лихвен процент за клиента е базиран на формула, която е резултат на корекции на коефициенти, както на качествени така и на количествени фактори както следва: Лихвен процент за клиента = Базисен лихвен процент на Банката приложим по сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“ + допълнителни надбавки; ЛИХВЕН БЮЛЕТИН за физически лица в сила от 11.03.2016 г. Стр. 5 от 5 Базисен лихвен процент на Банката приложим по сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“ = (разходи за търговско финансиране + Капиталови разходи + Регулативни разходи + корпоративно финансиране); Допълнителни надбавки = Кредитна Надбавка (на ниво продукт/клиент) + Оперативни разходи + Премия за периода + Данъчна тежест (ако има такава) + Търговска надбавка“

 

    /За справка цитираният лихвен бюлетин е публикуван тук:

https://www.postbank.bg/Repository/files/ABB_GTC/IR_Buletin_Individuals/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D1%84%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_PB_2016_03_11.pdf:

 

      Съгласно т.9 от същия лихвен бюлетин, считано от 25 май 2016 г. действието на Лихвения бюлетин се прекратява и същият се счита за изцяло заменен от Лихвения бюлетин за физически лица на Юробанк България АД.

 

      При внимателен прочит на лихвения бюлетин се оказва, че Пощенска банка променя както приложимите лихви по депозитите, така приложимите годишни лихвени проценти по действащите договори за кредит, сключени в Алфа банк – клон България.

 

     За сведение, вследствие поглъщането на Алфа банк от Пощенска банка, съществено бяха влошени условията по предлаганите банкови продукти в бв. офиси на Алфабанк. Така напр. лихвите по т.нар. Pay rollсметка /тя функционира като обикновена разплащателна сметка/ бяха понижени от 3,5 % на 1,5 %, търговската отстъпка /cash back/, предоставяна от банката при покупка чрез дебитни и кредитни картиDynamic в магазинната мрежа на Карфур спадна от 8 % /а на моменти достигаше и до 10%/ на 4 %, а съгласно горецитираният лихвен бюлетин Пощенска банка очевидно възнамерява рязко да оскъпи кредитните сделки, като завиши лихвите по старите договори за кредит, сключени в офиси на Алфа банк – клон България, от техните обичайни нива между 4 % и 6 % до рекордните за банковия пазар понастоящем нива от 11%, същите посочени в лихвения бюлетин на Пощенска банка като минимален лихвен процент по кредитни сделки, отпуснати в лева. Това си поведение банката обосновава с „желанието на Банката да прилага един инструмент за ценообразуване, който да определи цената на кредитите, предлагани на клиенти.“

 

     В тази връзка бих искала да подсетя ръководителите и служителите на Юробанк България АД, че съгласно действащото българско законодателство не е достатъчно разпространяването на Лихвения бюлетин в клоновата мрежа на банката и неговото публикуване между редовете в официалната й интернет страница, но е необходимо личното известяване на всеки един кредитополучател на посочения от него адрес за кореспонденция, имейл или телефон, запознаването му с новите общи условия, след което да му се предостави възможност да вземе своето информирано решение измежду следните законово уредени опции :

 

– да прецени, че за него повишаването на годишния лихвен процент от 5 % на 11 % не представлява проблем, би могъл да го преглътне и да понесе финансовата тежест по редовното обслужване на кредита, така че да се съгласи и да приеме новите общи условия;

 

– да възроптае срещу непазарната, незаконосъобразна и нелоялна банкова практика, да отхвърли новите общи условия и да се спасява поединично чрез бягство от банката и рефинансиране на кредита от друга, по-почтена, законосъобразно действаща и икономически приемлива банка;

 

– да възрази писмено срещу така обявените общи условия, като уведоми изрично банката, че не приема същите, поради което настоява банката да запази условията и параметрите на постигнатото помежду им съгласие в индивидуално сключения договор за банков кредит. За авантюристите, избрали последната възможност, аз предлагам примерен текст на уведомление до Юробанк България по-долу, което можете да ползвате на воля.

 

      Като завършек на статията бих искала да добавя, че от осъщественото поглъщане на Алфабанк – клон България страдат не само клиентите на бв.Алфа банк, но и бв. й служители, които са поставени пред променени, влошени условия на труд и заплащане в Пощенска банка, отново както се досещате в нарушение на закона. На бв. служители на Алфабанк бе спуснато без обяснение за подпис допълнително споразумение към трудовите им договори, съгласно което отпадат договорените с Алфабанк допълнителни възнаграждения – напр. тринадесета заплата, отпада и авансовото заплащане на месечното трудово възнаграждение. Същевременно съгласно подписаната от ръководството заповед е определено ново работно време, което чисто формално покрива изискванията на КТ, доколкото е обявено като работно време за работа с клиенти между 8,30 и 17.00 ч. с половин час обедна почивка. За публиката остава скрит бекграунда, съгласно който в устни разговори, изпратени до служителите имейли до служебните им пощенски кутии, а и вследствие естеството на работата, от служителите се очаква и изисква да пристигат поне 15 минути преди началото на обявеното работно време с клиенти / в 8,15 ч./, а приключването на касата и работата след изтичане на официално обявеното работно време за работа с клиенти / 17,.00 ч./ коства на служителите минимум 30 минути довършитени действия. Т.е. всеки работен ден служителите на Пощенска банка в бв. офиси на Алфабанк /а предполагам и във всички клонове на банката/ полагат между 45 минути и един час нерегламентиран извънреден труд, който нито се отчита от Юробанк България пред Инспекцията по труда, нито се заплаща, нито се компенсира с допълнителен отпуск съгласо законовите изисквания. Според думите на служителите устно са им обещани 5 дни допълнителен годишен отпуск за компенсация на системно полагания извънреден труд, но обещанието не е реализирано на практика, доколкото липсва подобна разпоредба в представените за подпис допълнителни споразумения към трудовите им договори.

 

        И за да не се отклонявам от целта на заданието, прилагам по-долу обещания текст на уведомлението до Юробанк България, който е наложително да подадете с входящ номер пред регистратура на банката в едномесечен срок, считано от узнаването на новите общи условия, за да запазите старите параметри на лихвите по Вашите договори за кредит :

 

 

Чрез Директора на Юробанк България – клон ………

/бв. офис на Алфа банк – клон България/

 

До Изпълнителния директор наЮробанк България АД

ЕИК  000694749

С адрес : гр.СОФИЯ, ул. Околовръстен път № 260

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

От …………………………………………………………………

С адрес за кореспонденция :……………………….

 

Уважаеми Г-н / Г-жо Директор,

          На страниците на официалния сайт на Юробанк България АД в интернет на неизвестна за мен дата е публикуван Лихвен бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 07 март 2016 г., като съгласно т.9 от същия, считано от 25 май 2016 г. действието на Лихвения бюлетин се прекратява и същият се счита за изцяло заменен от Лихвения бюлетин за физически лица на Юробанк България АД.

 

    Съгласно чл.147б, ал.1 от Закона за защита на потребителите Юробанк България АД е длъжна да ме уведоми лично като потребител на финансови услуги по Договор за жилищен кредит №………, сключен на ……. г. с Алфа банк – клон България, чийто правоприемник е Юробанк България АД, за всяко изменение в общите условия по сключения помежду ни договор за банков ипотечен кредит в 7-дневен срок от настъпване на това обстоятелство на посочения от мен в договора адрес за кореспонденция, електронна поща или телефон.

 

       До настоящия момент Юробанк България АД в нарушение на това си законово задължение не ме е уведомила лично на посочения от мен адрес за кореспонденция за намерението си да прилага новата редакция на Лихвен бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 07 март 2016 г. по моя Договор за жилищен кредит №……., сключен на …………… г. с Алфа банк – клон България, нито Юробанк България АД ме е уведомила лично на посочения от мен адрес за кореспондеция за намерението си считано от 25.05.2016 г. да прилага по моя Договор за жилищен кредит № ………, сключен на ………. г. с Алфа банк – клон България, Лихвения бюлетин за физически лица на Юробанк България АД,

 

поради което в рамките на предвидения от закона едномесечен срок подавам настоящото писмено уведомление, с което Ви информирам за следното :

 

1. С настоящото на основание чл.147б, ал.2 от Закона за защита на потребителите Ви уведомявам, че не съм съгласна в цялост и не приемам да бъдат прилагани по моя Договор за жилищен кредит №…………, сключен на………… г. с Алфа банк – клон България, условията и клаузите, включени като съдържание в едностранно изготвения от Вас Лихвен бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 07 март 2016 г.

2. С настоящото на основание чл.147б, ал.2 от Закона за защита на потребителите Ви информирам, че не съм съгласна в цялост и не приемам да бъдат прилагани по моя Договор за жилищен кредит № …………, сключен на …………… г. с Алфа банк – клон България, условията и клаузите, включени като съдържание в едностранно изготвения от Вас Лихвен бюлетин за физически лица на Юробанк България АД, съгласно публично заявеното от Вас намерение да прилагате същия, считано от 25.05.2016 г. по кредитните сделки, сключени между потребители и Алфа банк – клон България.

 

    Съгласно разпоредбата на чл.147, ал.3 от ЗЗП, в едномесечен срок от получаването на съобщението по  ал.1 като потребител имам законово право да възразя срещу промяната на Общите условия спрямо моя договор за кредит, посредством писмено уведомление, адресирано до банката, в който случай съгласно императивната разпоредба на чл.147б, ал.4 новите Общи условия на банката няма да имат обвързваща сила по отношение на моето конкретно договорно правоотношение с Юробанк България АД по Договор за жилищен кредит № ……….., сключен на …….. г. с Алфа банк – клон България.

 

         Във връзка с настоящото писмено уведомление, с което изразявам своето изрично несъгласие разпоредбите на Договор за жилищен кредит № ………5, сключен на …………. с Алфа банк – клон България, да бъдат променяни и нарушавани на непредвидено в договора основание посредством едностранен акт на банката, като възразявам срещу обвързването ми с обявените от Юробанк България АД нови общи условия, инкорпорирани в Лихвен бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България“, загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 07 март 2016 г. и в Лихвен бюлетин за физически лица на Юробанк България АД, валиден по кредитните сделки, сключени между потребители и Алфа банк – клон България, считано от 25.05.2016 г. , очаквам от Вас да спазвате разпоредбите на сключения помежду ни Договор за жилищен кредит № …………, в това число и размера и уговорената методика за изчисление и промяна на годишния лихвен процент и всички останали разходи по кредита ми.

 

    При нарушаване на Договор за жилищен кредит № ………, сключен на …………….г. с Алфа банк – клон България, заявявам своето непоколебимо намерение да потърся защита на правата си по съдебен ред.


За Ваша информация съгласно действащата редакция на чл. 147б от Закона за защита на потребителите, същата в сила от 25.07.2014 г. и приложима към заварените кредитни правоотношения по действащи договори за кредит :

 чл.147б (1) Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.(

2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

(3)  Потребителят упражнява правото си по ал. 2, като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 1Алинея 2 не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт

(4) Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях при условията наал. 1 и не е упражнил правото си по ал. 2 и 3.

(5) Търговецът е длъжен да установи факта на уведомяване на потребителя за изменение в общите условия.

 

С уважение :……………………

Решение на Комисията за защита на потребителите за кредити в швейцарски франк

Pismo-KZP

ОТГОВОРИ НА 26 БАНКИ ДО КЗП ДАЛИ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ИНФО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НАД ДЕЙНОСТТА ИМ

Във връзка с извършвана проверка над дейността на 25 банки в страната КЗП отправи запитване до тях дали да оповести публично резултатите от констатираните нередности /неравноправни клаузи и нелоялни практики/. От общо 25 запитани банки само 2 банки дадоха своето изрично съгласие за предоставяне на пълен достъп до информацията – това са ИНВЕСТБАНК  АД и БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, 1 банка не можа за вземе категорично становище дали да бъде предоставен или отказан достъп – това бе СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД /С МОТИВ – че не е запозната с документите и не може да прецени доколко те касаят самата банка/;  общо 4 банки въобще не сметнаха за необходимо да отговорят на запитването на КЗП – Частна предприемаческа банка Тексим АД, Търговска банка Д АД, МКБ Юнионбанк АД и Сибанк АД, а останалите 18 банки изрично отказаха да бъде предоставен достъп до поисканата информация – това са : 1.БАНКА ДСК АД / С МОТИВ ЗА ОТКАЗА – ДА НЕ БЪДАТ РАЗГЛАСЕНИ КОНСТАТИРАНИТЕ НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ПРОТОКОЛ № 16/10.07.2012 Г./ ; 2.ТОКУДА БАНК АД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 3.КРЕДИ АГРИКОЛ / бв.ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ – БЕЗ МОТИВ за отказа/; 4.АЛФА БАНК – клон България   /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 5.РАЙФАЙЗЕН БАНК АД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 6.ОБЩИНСКА БАНКА АД /С МОТИВ за отказа – ЛИПСА НА НАДДЕЛЯВАЩ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС/; 7.ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-КЛОН СОФИЯ /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 8.ОББ АД /С МОТИВ ЗА ОТКАЗА – ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФО БИ ДОВЕЛО ДО СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ С НЕГАТИВЕН ХАРАКТЕР ЗА БАНКАТА/; 9.УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД /С МОТИВ ЗА ОТКАЗА – БАНКАТА НЕ БИЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВЕН СУБЕКТ И НЕ ДЪЛЖАЛА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФО, КАКТО И ЧЕ ПОИСКАНАТА ИНФО НЯМА ХАРАКТЕРА НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ/ ; 10.ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 11.ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ /бв.ПОШЕНСКА БАНКА – БЕЗ МОТИВ за отказа/;  12.БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА /БЕЗ МОТИВ ЗА ОТКАЗА/; 13.БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД  /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 14.ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 15.ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 16.ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА /С МОТИВ ЗА ОТКАЗА – ТЪЙ КАТО ПИБ БИЛА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КЛИЕНТСКИ ОРИЕНТИРАНА И ОСИГУРЯВАЛА НА КЛИЕНТИТЕ СИ ПЪЛНА ИНФО, т.е. БЕЗ ПРАКТИЧЕСКИ МОТИВ за отказа/; 17.ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД /БЕЗ МОТИВ за отказа си/; 18.АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД /С МОТИВ за отказа І БАНКАТА БИЛА НЕКОЛКОКРАТНО ОБЕКТ НА РУТИННИ ПРОВЕРКИ, ПРИ КОИТО ОКАЗВАЛА СЪДЕЙСТВИЕ НА КЗП, НО ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ, КОИТО СА ПОИСКАЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗПОЛЗВАЛИ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ И ДАЖЕ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ СПОСОБИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ОСВЕН ТОВА ОКАЗВАЛИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КОЕТО БИ МОГЛО ДА ИМА СЕРИОЗНИ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БАНКАТА/.

Прилагам запитването на КЗП до банките и отговорите на същите банки до КЗП.

Alianz ; Alpha bank ; BACB ; BNP Paribas ; CCB ; Credit Agricole ; D bank ; DSK ; Fibank ; I bank ; Int Asset bank ; KZP ; OBB ; Obshtinska banka  ;  Piraeus  ;  Postbank  ;  Procredit  ;  Raifaizen  ;  Sibank  ;  Societe  ;  TBI  ;  Texim  ;  Tokuda  ;  Unicredit ; Union bank ; Ziraat

Отговор от г-н Цветан Гунев – подуправител на БНБ и ръководител управление Банков надзор при БНБ

Scan_071113_115819

        СЪГЛАСНО ЗАСТЪПЕНОТО СТАНОВИЩЕ ОТ НОВИЯ ПОДУПРАВИТЕЛ НА БНБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВ НАДЗОР Г-Н ЦВЕТАН ГУНЕВ, СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ НЯМА НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО.  БНБ НЯМА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ САНКЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО  ГРУБИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ.58 И ЧЛ.59 ОТ ЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ СИСТЕМНО ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, ДЕЙСТВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ,  СЪЩИТЕ НАРУШЕНИЯ КОНСТАТИРАНИ В ДВЕ ПИСМА НА БНБ ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – Писмо изх.№ 1748-0371/30.06.2010 г. и Писмо на БНБ изх.№ 1748-0296/20.05.2009 г. 

       Според цитираните две писма БНБ информира Уникредит Булбанк АД за изводите на надзорната инстанция по повод многото постъпили пред нея жалби с идентични по своя характер оплаквания и извършените въз основа на тях проверки, при които БНБ е установила данни за допуснато от Уникредит Булбанк АД нарушение на чл.59, ал.2 във връзка с чл.58, ал.1, т.2 от ЗКИ по повод извършената от банката промяна в приложимия по договорите за кредит лихвен процент в отклонение на договорения метод за изчисление на лихвата. Съгласно същите писма становището на БНБ е, че Уникредит Булбанк АД е извършила нарушение на :

  • чл.58, ал.1, т.2 от ЗКИ – банката е променила едностранно метода за изчисляване на лихвата в отклонение от оповестените условия и не е оповестила всички условия, при които може да се променя лихвата до пълното погасяване на кредита;

  • чл.59, ал.2 от ЗКИ – условията по договорите за кредит не са формулирани ясно и по разбираем за клиентите начин;

           В същите писма БНБ констатира обстоятелството, че Уникредит Булбанк АД е извършила промяна по приложимия по договорите за кредит лихвени проценти, в отклонение на договорения метод за изчисление на лихвата, тъй като банката недопустимо е включила към договорения лихвен процент надбавка /премия/, която не е оповестена пред клиентите към момента на отпускане на кредита. Основен проблем, засегнат във всички жалби до БНБ, и явяващ се спорно поле между банката и клиента, е методиката за образуване на годишния лихвен процент /в частност на базисния лихвен процент/ по ипотечни кредити, която е променена с решение на УС на банката, отразено в Протокол № 38 от 14.10.2008 г., в резултат на което последващите промени на годишния лихвен процент са некоректни. В същите две писма на БНБ до Уникредит Булбанк АД се съдържа констатацията, че от м.ноември 2008 г. до м.юни 2009 г. УС на Уникредит Булбанк АД е променял по различните видове ипотечни кредити премията на банката няколко пъти, като максималната премия по проверените кредити достига до 4,5 процентни пункта. Според същите две писма на БНБ не всички от компонентите, съставляващи базовия лихвен процент /БЛП/ на УникредитБулбанк АД, както и не всички фактори, които влияят за тяхната промяна, са публично достояние, нито са предоставени на клиентите преди всътпването в кредитни взаимоотношения, а са записани само в решения на УС и в обяснения на банката до БНБ във връзка с жалбите, което е в разрез с разпоредбите на чл.58, ал.1, т.2 и чл.59, ал.2 от ЗКИ. В прегледаните от БНБ договори за кредит годишният лихвен процент е формиран от БЛП /базисен лихвен процент/ плюс фиксирана надбавка. За част от договорите БЛП е посочен като Софибор/Юрибор, а в останалите БЛП не е изрично дефиниран, като всички договори препращат към т.10.3 и т.10.4 от „Условия по кредити на физически лица”, съответно към т.11.1.1. от раздел ІІ по договорите „Условия за усвояване, обслужване на кредита и изпълнение на задълженията по договор за банков кредит”. Така цитираните точки са дали основание на банката с решения на УС да добави в БЛП освен референтния пазарен лихвен индекс /Софибор, Юрибор, т.н./ и премия.

В цитираните две писма БНБ констатира обстоятелството, че практика на банката е в началото на договорните отношения с физически лица – клиенти по ипотечни кредити, базисният лихвен процент да е съставен само от пазарния лихвен индекс /Софибор, Юрибор, ОЛП на БНБ, Либор/ към момента на отпускане на кредита, като в типовите договори и общите си условия банката никъде не е дефинирала понятието „пазарни условия”, чиято промяна е посочена като потенциална причина за корекция на лихвата, което прави методиката за определяне на лихвения процент непрозрачна.

            Не на последно място, в горецитираните писмо на БНБ изх.№ 1748-0371/30.06.2010 г. и писмо на БНБ изх.№ 1748-0296/20.05.2009 г. адресирани до Уникредит Булбанк АД, БНБ констатира обстоятелството , че решенията на УС на Уникредит Булбанк АД /в това число Протокол № 38 /14.10.2008 г./ не са публично достаяние и единствено в тях е видна опцията на банката да прибави премия към стойността на пазарния лихвен индекс по договорите за кредит, като на практика впоследствие /след решението от 14.10.2008 г. / на база решения на УС към първоначалния размер на БЛП, образуван от лихвения индекс за съответната валута на кредита, се прибавя и определена премия за банката, дори в случаи, когато нивата на лихвените индекси се понижават. Заключението на БНБ в цинираните две писма е, че в тези действия на Уникредит Булбанк АД има подвеждащ елемент спрямо клиентите, тъй като в началото на кредитните взаимоотношения БЛП по договор /или по стойност/ е равен на стойността на референтния пазарен лихвен индекс /Софибор, Юрибор, т.н./, а на по-късен етап банката ,чрез решения на УС, едностранно прибавя и втора съставна част /компонента/ при образуването на БЛП, наречена премия. Изводите на БНБ са, че съдържанието на сключените от банката договори за кредит е усложнено и не е формулирано по разбираем за клиентите начин, поради което банката е нарушила разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗКИ.

           ОЧЕВИДНО КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ  БАНКОВИЯТ НАДЗОР, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА, ПРОДЪЛЖАВА  ДА ПРОКАРВА ЕДНА ЕДИНСТВЕ А ПОЛИТИКА : ДА ЗАПАЗИ ДУШЕВНОТО СПОКОЙСТВИЕ И ПОДХОДЯЩИЯ МОНОПОЛЕН КЛИМАТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПЕЧАЛБИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ДОРИ ПРИ ЦЕНАТА НА ГРУБО ПОТЪПКВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ.

Цитат от отговора на г-н Цветан Гунев до  група от около 4000 кредитополучатели, пострадали от едностранни незаконосъобразни повишавания на лихвите по кредитите им, извършени от търговски банки при грубо потъпкване на действащите закони в Р.България, както и на евро-директивите в защита правата на потребителите на финансови услуги: „Централната банка не разполага с правомощия да се намесва по административен ред в частноправните отношения между банките и техните клиенти… Наблюдаването на лихвените условия на отделните търговски баки се осъществява в рамките на общото надзорно наблюдение на банковата система, като не е налице правен механизъм Централната банка да разпореди по административен ред определянето на конкретни лихвени нива на кредитите, предлагани от търговските банки. ….Доколкото в хипотезите на дългосрочни банкови кредити, обезпечени с недвижими имоти, засегнати във Вашето писмо, за кредитополучателите възникват отговорности и задължения за дълъг период от време, внимателната преценка на договорните условия и изискването на изчерпателна информация от банковите служители преди подписване на договора е от съществено значение за предотвратяване на неблагоприятни последици за в бъдеще. В контекста на последното бихме искали да посочим, че по отношение кредитите в швейцарски франкове и настъпилото увеличение на дължимите месечни вноски, поради поскъпване на валутата на кредита, също така е било от съществен означение кредитополучателите да са били в известност за поетия от тях валутен риск. Доколкото сключването на дългосрочни договори за кредит предизвиква имуществен ипоследици в правната сфера на лицата за дълъг период отвреме, ползването на квалифицирана помощ от финансови консултантни и правна помощ преди сключването им би могло да съдейства за надлежното изясняване на договорните клаузи, включително и установените в тях механизми за промяна дължимите по договорите погасителни вноски.“ С пълния текст на отговора можете да се запознаете тук : Scan_071113_115819 .“

Галерия

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА НА КЗП НАД ДЕЙНОСТТА НА 25 БАНКИ В СТРАНАТА

Облак от етикети